Amaranthine - Royal Dark Red Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Quick View
Amaranthine - Royal Dark Red Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Cerulean – Turquoise Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Quick View
Cerulean – Turquoise Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Chrysolite Dream - Chrysolite Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Quick View
Chrysolite Dream - Chrysolite Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Pretty Plate - Tanzanite Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Quick View
Pretty Plate - Tanzanite Swarovski Crystal $83.00 $119.00

Dark& Light - Black & Tanzanite Swarovski Crystal $90.00 $129.00
Quick View
Dark& Light - Black & Tanzanite Swarovski Crystal $90.00 $129.00
Night Image - Black & Black Diamond Swarovski Crystal $90.00 $129.00
Quick View
Night Image - Black & Black Diamond Swarovski Crystal $90.00 $129.00
Crimson Red - Light Siam Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Quick View
Crimson Red - Light Siam Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Midnight Blue - Blue Denim Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Quick View
Midnight Blue - Blue Denim Swarovski Crystal $83.00 $119.00

Mysterious Black - Silver Night Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Quick View
Mysterious Black - Silver Night Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Healing Nature - Emerald Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Quick View
Healing Nature - Emerald Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Pretty Purple - Tanzanite Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Quick View
Pretty Purple - Tanzanite Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Midnight Jet - Black Hematite Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Quick View
Midnight Jet - Black Hematite Swarovski Crystal $83.00 $119.00

Tranquility – Black Diamond Swarovski Crystal $83.00 $119.00
Quick View
Tranquility – Black Diamond Swarovski Crystal $83.00 $119.00

Subscribe